Usnesení z jednání rady obce č.7-2015 ze dne 5.3.2015

1.Rada obce schvaluje
-program jednání 7. schůze RO Tvrdonice
-zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku-propojení vodovodního řádu ul. Nová
-Smlouvu o dílo „Oprava střechy Slovácká chalupa“ mezi p. Juráčkem a Obcí Tvrdonice
-žádost o rekonstrukci kanalizační přípojky pro Penzion u Kosíků
-žádost Okrašlovacího spolku na provedení opravy „Hasilového kříže“
-nabídku systému Misys firmy Geometra Opava – nová verze programu aktualizace dat katastru,
 vč. mapy,ortofoto
-žádost o příspěvek na vjezdu pro p. Korčákovou
-žádost ZŠ Tvrdonice o příspěvek na dětský karneval
-žádost ZŠ Tvrdonice o návratnou finanční výpomoc na úhradů závazků z projektu „Podpora ICT
 ve výuce k modernizaci ve vzdělání
-žádost o rozšíření kabelové televize o další programy v HD kvalitě
-záměr o pachtu nemovitosti na dobu 20-ti let. PK 2212/15
-žádost o navýšení rozpočtu Sokolovna Tvrdonice – podřezání vlhkého zdiva na budově
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
-zprávu o průběžném plnění úkolů
-žádost o přidělení obecního bytu /Bc. Trčková a Bc. Bartoš/
-žádost o finanční příspěvek Slezské diakonie na sociální služby rané péče občanů z Tvrdonic
-žádost p .Nešpora o zajištění občerstvení na koncertu skupiny Olympic
 
3. Informace
 
-petice JSDH Tvrdonice /nesouhlas výboru SDH Tvrdonice o odvolání současného velitele M.Hunkáře
-žádost o vyčíslení finanční náhrady na péči o ruské hroby
-firma Proxima nabízí prezentaci obce v knize „Česká republika“
-žádost o zřízení autobusové zastávky na ul.Týnecká
 
Milan Trecha, místostarosta obce
 
Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář