Usnesení z jednání rady obce č. 71/2021 ze dne 1.12.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání rady obce

-návrh rozpočtu obce na r.2022 včetně plnění za předcházející rok, seznámení s žádostmi o dotace místních spolků a organizací

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů