Usnesení z jednání rady obce č. 70/2021 z 22.11.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání rady obce

-Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Obcí Tuháň a Obcí Tvrdonice /dar v důsledku přírodní katastrofy/

-Dohodu o ukončení smlouvy o dílo ze dne 13.11.2020, uzavřenou mezi Stavba a údržba silnic,s.r.o.¨ Břeclav a Obcí Tvrdonice – akce Tvrdonice – ul. Týnecká, zvýšení bezpečnosti chodců

-návrh na odměnu pro ředitelku MŠ Tvrdonice

-uzavření MŠ Tvrdonice v době vánočních svátků (23.12.2021-3.1.2022)

-žádost o povolení vyřazení majetku MŠ Tvrdonice

-žádost o povolení k uzavření dohod o provedení práce pro MŠ Tvrdonice – zhotovení internetových stránek

-Dodatek č. 1 licenční smlouvy k užívání softwarové aplikace UZOb

-žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor – p. S.

-žádost o vrácení poměrné částky za popelnice z důvodu odstěhování – p. B.

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-nabídku na kompletní regeneraci sportovních hřišť – umělky

-žádost o koupi stavebního pozemku v lokalitě Tabule – p. K.

3.Informace

-Kalendář svozu odpadů na rok 2022

-umístění radaru na ulici Kostická

-dopravní značení parkoviště před MŠ Tvrdonice

-Ples obce 15.1.2022 – vstupné 300 Kč, místenka 100 Kč