Usnesení z jednání rady obce č. 68/2021 ze dne 27.10.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 68. schůze RO Tvrdonice

-Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2018/07508 mezi Obcí Tvrdonice a Českou poštou, s.p.

-zakoupení nových vánočních hvězd a řetězů

-Darovací smlouvu od obce Lenešice na zajištění následků živelné pohromy v obci Tvrdonice

-Smlouvu o účinkování hudební skupiny Koňaboj na akci Mikulášský jarmark 4.12.2021

-žádost o vyjádření pro VaK – řešení připojení novostavby RD p. K.

-žádost o pronájem pozemku ve vlastnictví obce Tvrdonice – p. S.

-žádost o součinnost s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Gasnet a obec Tvrdonice – jedná se o stavbu vedení plynu s názvem „Reko VTL DN 300 Břeclav-Hrušky“

-žádost o přiznání odměny pro ředitele školy ZŠ Tvrdonice

-jmenování nového člena školské rady

-silvestrovský ohňostroj

-zakoupení živého vánočního stromu cca 3, který bude vysazen na náměstí obce

-dodatek ke smlouvě o dílo Likomstav Morava na akci Chodníky u parku MŠ

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů¨

-příspěvek na financování systému IDS JmK na r.2022

-žádost o pracovní místo – p. H.

-žádost o prodej pozemku – p. S. – bude projednáno na zastupitelstvu obce

-žádost o pronájem prostor na budově mlýna – Charita

3.Rada obce neschvaluje

-nabídku na výzdobu vánočního stromu od firmy Fic