Usnesení z jednání rady obce č. 67/2021 ze dne 19.10.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 67.schůze RO

-Smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru od firmy Alis, jedná se o roční udržovací poplatek

-Dohodu ukončení Dohody o pronájmu obecního pozemku – hřiště na kopanou ze dne 2.1.1997

-majetkoprávní záměr obce, týkající se sportoviště, rekreační plochy /výpůjčka nemovitých věcí ve vlastnictví obce Tvrdonice a tato výpůjčka bude uzavřena mezi Obcí Tvrdonice a TJ Sokol Tvrdonice na dobu 5ti let s automatickou prolongací

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3.Informace

-Obecně závazná vyhláška Obce Tvrdonice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

-Majetkoprávní záměr obce, týkající se restaurace na hřišti