Usnesení z jednání rady obce č. 66/2021 ze dne 13.10.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 66. schůze RO Tvrdonice

-podání návrhu na vydání platebního rozkazu právním zástupcem obce ve věci pohledávky firmy XREAL DOBYPO

-udělení plné moci ve věci vymáhání pohledávky – Xreal Dobypo

-žádost ředitelky MŠ na rekonstrukci šaten

-Smlouvu s JmK na poskytnutí dotace na realizaci projektu „Stará škola Tvrdonice-děti postižené tornádem ze ZŠ Hrušky v náhradních prostorech“

-Darovací smlouvu od obce Nižní Lhoty na zajištění následků živelné pohromy v Obci Tvrdonice

-projekt s městem Gbely – areál TNS a okolí

-uhrazení poplatku – OSA – za koncert skupiny Olympic

-uhrazení poplatku – OSA – soubor Ondráš

-žádost o vybudování parkovacího místa+ fin.příspěvek –p. M.

-žádost o vybudování parkovacího stání na ul. Týnecká – p. H.

-zakoupení reklamních předmětů obce

-návrh rozpočtového opatření č. 9

-žádost o dotaci na rekonstrukci „Staré školy“, kterou zpracovala agentura RBA

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o přijetí do pracovního poměru – p. G.

-žádost o přijetí do pracovního poměru – p. Š.

-žádost p. Č. o finanční náhradu za vyjádření statika ve věci havárie kanalizace na ul. Konec

3. Informace

-zapojení se do akce „Přání těžce nemocného dítěte“