Usnesení z jednání rady obce č. 65/2021 ze dne 29.9.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 65.schůze RO

-prodloužení nájmu na byt – p. H.

-návrh na pořízení vratných kelímků, které budou využívány při akcích obce

-žádost o prodloužení nájmu na byt – p. C.

-žádost o dotaci na vybudování parkovacího místa na ul. Příční – p. M.

-žádost o povolení hostování atrakcí v době TNS a hodů – p. Navrátil

-nabídku na vysílání pořadů od RTVJ, která nabízí vysílání pro kabelovou televizi

-návrh na odměnu po ředitelku MŠ Tvrdonice

-výsledky výběrového řízení na akci „Chodníky – park u MŠ“- vybrána firma Likomstav s nejnižší cenou

-Dohodu o narovnání mezi Obcí Tvrdonice a p. M.

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o odkoupení obecních pozemků- p. B. – bude projednáno na zastupitelstvu obce

-žádost o odkoupení obecních pozemků – p. Č. – bude projednáno na zastupitelstvu obce

-žádost o povolení vybudování parkovacího místa + příspěvek – p. M. – je třeba doložit situační nákres

-žádost o pronájem prostor ke zkoušení – metalová kapela Melancholy – obec v současné době nemá volné prostory

-žádost o předběžný souhlas s prodejem pozemku od firmy EG.D pro výstavbu kioskové trafostanice

-žádost o přijetí do pracovního poměru – p. B.

-žádost o koupi pozemku v obci – J.+B. M.

3.Rada obce neschvaluje

-návrh p. H. na vybudování parkoviště před ZŠ Tvrdonice¨

-žádost o poskytnutí daru od firmy Naše odpadky

-Volbiště – projekt, týkající se voleb

-žádost o pronájem prostor na tréninky pro mažoretky z MNV – nejsou volné prostory