Usnesení z jednání rady obce č. 64/2021 ze dne 8.9.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 64. schůze RO

-Darovací smlouvu od obce Troubky na zajištění následků živelné pohromy v obci Tvrdonice

-Darovací smlouvu od obce Jeseník nad Odrou na zajištění následků živelné pohromy v obci Tvrdonice

-Darovací smlouvu od obce Keblov na zajištění následků živelné pohromy v obci Tvrdonice

-Darovací smlouvu od obce Myslovice na zajištění následků živelné pohromy v obci Tvrdonice

-Darovací smlouvu od obce Petřvald na zajištění následků živelné pohromy v obci Tvrdonice

-Darovací smlouvu od obce Řídeč na zajištění následků živelné pohromy v obci Tvrdonice

-Darovací smlouvu od obce Olešnicena zajištění následků živelné pohromy v obci Tvrdonice

-nabídku deratizačních prací – Podzim 2021 od firmy Haladyová, Kostice

-projekt přeshrační spolupráce s městem Gbely

-zahájení administrace výběrové řízení chodníky u parku MŠ

-Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení od firmy ASEKOL

-žádost o příspěvek na parkovací místo – p. K., ul. Příční

-žádost o prodloužení nájmu na byt – p.S.

-žádost o vyjádření k objízdné trase – oprava přejezdu Hrušky

– sběr a svoz odpadů na veřejném prostranství – návrh na řešení kolem sběrných míst- vytisknutí a roznos letáků, které mají občany upozornit na pravidla třídění a ukládání odpadu

-souhlas s přijetím daru ZŠ Tvrdonice od Obce Kostice – dar bude využit pro dovybavení tříd k interaktivní výuce

-návrh rozpočtového opatření č. 8/2021

-schválení darovací smlouvy město Kryry , obce Stebno a Dolní Bojanovice

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-oznámení o zahájení řízení Katastrálního úřadu Břeclav ve věci sporu manželů K. a B. o hranici pozemku

-návrh smlouvy na zřízení věcného břemene VTL plynovod Moravia

-stížnost na dopravní značení v ul. Příční – p. N.

-žádost o přijetí do zaměstnání – p. K.

-žádost o přijetí do zaměstnání – p. S.

-žádost o prodloužení nájmu na byt – p. C.

3. Informace¨

– soutěžní přehlídka ve vaření kotlíkových gulášů dne 2.10.2021

-vyúčtování za letní kino 2021