Usnesení z jednání rady obce č. 64/2018 ze dne 30.8.2018

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 64. schůze RO Tvrdonice

-návrh zahradnických prací u prostoru bývalé ZŠ – výsadba lípy -100. let výročí vzniku republiky

– na doporučení firmy Modrý projekt nutné opravy na čistírně odpadních vod

-smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce – přípojka NN pan P., Chalupy

-smlouvu o právu provést stavbu – JMK a Obec Tvrdonice – chodník na ul. Týnecká

-směrnici pro nakládání s osobními údaji zaměstnanců

-směrnici pro nakládání s osobními údaji zastupitelů

-dodatek k směrnici č.13 – oběh účetních dokladů

-nezveřejňování inzerátů ,volebních letáků pol.stran na kabelové televizi /platí od r.2002/

-žádost knihovny o vyřazení televizoru z majetku a vyřazení knih

-příspěvek na financování IDS JMK pro r. 2019

-žádost o umístění klimatizační jednotky v kanceláři OU

-zakoupení mulčovacího stroje na traktor

-zakoupení nových herních prvků na dětské hřiště na ul. Družstevní

-žádost o umístění klimatizace na zdravotním středisku

-žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ

-žádost o přiznání odměny pro ředitelku ZŠ Tvrdonice

-žádost Podluží Riders o odpuštění poplatku za akci „Motohody na Podluží“

-darovací smlouvu mezi Frujo Tvrdonice a Obec Tvrdonice

-pronájem bytu na dvoře ZŠ Tvrdonice do 31.8.2019 pro p.R.H.

-zakoupení vánočních ozdob na venkovní osvětlení

-Gulášfest 22.10, přemístění koncertu K.Gotta do KD Břeclav, vánoční koncert V.Neckáře-předprodej 290,-Kč, na místě 350,- Kč.

-zakoupení nových herních prvků na dětské hřiště na ul.Družstevní

-dohodu o pracovní činnosti – úklid Pošty partner mezi Obcí Tvrdonice a p.B.N.

2. Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-změnu názvu MAS Dolní Morava na Místní akční skupinu Jižní Slovácko

-finanční vypořádání hodů 2018

3.Informace

-oznámení o výběru dodavatele zakázky chodník na ul. Družstevní