Usnesení z jednání rady obce č. 63/2021 ze dne 11.8.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 63. schůze RO¨

-akci „Den obce“, která se uskuteční 3.9.2021, vystoupí vojenský soubor Ondráš, místní sbory

-Smlouvu o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene uzavřenou mezi GasNet a Obcí Tvrdonice pro rod.dům p. B.

-Smlouvu zřízení věcného břemene F.G.D a.s., uzavřenou mezi EG.D a Obcí Tvrdonice, týkající se přípojky NN, ul. Konec, p. M.

-požadavek o vložení pozemku do návrhu správy územního plánu Tvrdonice-ECO Modular Tvrdonice

-návrh na uzavření licenční smlouvy o provozování hudebních děl – OSA – jedná se o rozhlas

-Darovací smlouvu od města Uherský Brod na zajištění následků živelné pohromy v Obci Tvrdonice

– Darovací smlouvu od obce Vilanec na zajištění následků živelné pohromy v Obci Tvrdonice

-Darovací smlouvu od města Hrádek na zajištění následků živelné pohromy v Obci Tvrdonice

-Darovací smlouvu od obce Koválovice-Osičany na zajištění následků živelné pohromy v Obci Tvdonice

-Darovací smlouvu od obce Zachotín na zajištění následků živelné pohromy v Obci Tvrdonice

-ceny vstupného letního kina r. 2021

-žádost o doplnění do územního plánu p. G. – bude předáno na Městský úřad Břeclav

-žádost o pokácen dřevin rostoucích mimo les – p. V.

-žádost o zapůjčení cimbálu na výuku syna – p. T.

-přechodné dopravní značení na ul. Příční

-trvalé dopravní značení v obci- jedná se o přechody pro chodce, místa pro přecházení, plná čára u¨ autobusových zastávek a jiné

-úpravy ZŠ „stará škola“ – pro výuku žáků z postižené obce Hrušky

-AR projekt s.r.o. nabídku vypracování urbanistického návrhu ulice Nová

-zapůjčení stanů pro děti do Lužic

-úpravu šaten v MŠ Tvrdonice

-Smlouvu o zřízení věcného břemene – Tvrdonice „Slovácká“ dokončení odkanalizování

-uzavření dohody o narovnání s p. M.

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů¨

-oznámení p. T. k nefunkčnosti kanalizace

-petici proti umístění dopravního značení „zákaz stání“ na místní komunikaci ul. Příční. Obec doporučuje zbudování parkovacího místa před každým domem