Usnesení z jednání rady obce č. 63/2018 ze dne 1.8.2018

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 63.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tvrdonice a Innogy Gas Storage-položení optického

kabelu – modernizace PZP Tvrdonice

-nájemní smlouvu od firmy CEST

-poskytnutí dotace z JmK na TNS 2018

-Smlouvu o poskytnutí hostingových služeb – Alis spol. s r.o.

-Oznámení České pošty – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu

-žádost o povolení montáže klimatizace ve vlastní režii na Kadeřnictví na ZS Tvrdonice

-žádost o povolení stánkového prodeje – hody 2018 – p. B.

– žádost o poskytnutí areálu TNS – Mužský sbor Tvrdonice –Kostice 11.5.2019-setkání mužáckých

sborů

-žádost o projednání umístění poutače „Čičina“ – p. D.F.

-žádost o umístění stínící sítě na plot – p. T.P.

-žádost o vrácení části poplatku za vývoz TKO za r. 2018 z důvodu úmrtí – p. K., Tvrdonice

-žádost o povolení gabionového plotu – manželé M.,Tvrdonice

-návrh na propagační materiál – magnetka Obec Tvrdonice

-nabídku na vybavení kanceláře-účtárna,pokladna od firmy Baťka, Kostice /zabezpečení údajů GDPR/-

-Rozpočtové opatření č. 5

-zadání dokumentace na výběrové řízení pro akci „Chodník na ul. Družstevní“ a akci „Tvrdonice-ulice

Úvoz, vodovod a plynovod

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-vyjádření rodičů žáků ZŠ k volitelným předmětům v 6.ročníku

-žádost o zřízení ranní družiny na ZŠ Tvrdonice

-žádost o prodej pozemků – manželé V., Kostice

3. Informace

-nabídka na vánoční strom – Š., Tvrdonice