Usnesení z jednání rady obce č. 62/2021 ze dne 20.7.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 63.schůze RO Tvrdonice

-příspěvku na obnovu obce po tornádu – prostředky budou použity na obnovu zeleně v katastru obce

-návrh rozpočtového opatření č. 7/2021

-potvrzení o přijetí daru od města Mladá Boleslav

-potvrzení o přijetí daru od města Benešov

-Darovací smlouvu od obce Meziboří na úhradu škod po tornádu

-Darovací smlouvu od Městského obvodu Ostravy Jih na úhradu škod po tornádu

-Darovací smlouvu od města Smiřice v souvislosti s živelnou pohromu

-Peněžní dar od obce Malotice v souvislosti s tornádem

-Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení . Smlouva je uzavřena mezi Elektrowin Praha a Obcí Tvrdonice

-žádost o předběžnou rezervaci amfiteátru – termín 18.9.2021 – benefiční koncert dechových hudeb po postižené obce Břeclavska a Hodonínska

-žádost SK Podluží o poskytnutí fin.příspěvku na podporu uspořádání příměstského tábora

-žádost p. M. o prodloužení nájmu na byt na „staré škole“

-předběžnou kalkulaci na zprovoznění optické sítě ul. Nová, Revoluční, Padělky

-Darovací smlouvu od obce Rouchovany v souvislosti s živelnou pohromou

-Benefiční koncert skupiny Olympic

-Návrh na odměnu pro ředitelku MŠ Tvrdonice

-žádost o schválení převodu peněž z fondu investic od ZŠ Tvrdonice

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o odkup pozemku p. Š., bude projednáno na zastupitelstvu obce

3.Informace

-AR projekt s.r.o. Brno – nabídka vypracování urbanistického návrhu ul. Nová

-žádost o poskytnutí vyjádření na návrh na zvýšení bezpečnosti provozu na ul. Kostická – p. M.

– omluvný dopis – p. M.

-oprava kanalizace ul. Konec¨

-řešení dopravního značení v obci