Usnesení z jednání rady obce č. 62/2018 ze dne 25.6.2018

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 62.schůze RO Tvrdonice

-žádost o prodej pozemků – p. M.,Velké Pavlovice /bude projednáno na nejbližším zastupitelstvu obce/

-žádost o pronájem plochy – firma Cest

-žádost o zábor veřejného prostranství po dobu stavby rod. domu – p. M.,Velké Pavlovice

-žádost o pronájem části pozemků – p.S.L., Tvrdonice

-Dodatek k žádosti o pronájem pozemku – p. B., p. J.,p. G., Tvrdonice

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy – p. T.L. Tvrdonice

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy – p. M.H. Tvrdonice

-Darovací smlouvu od firmy Innogy Gas Storage /rekonstrukce soc.zařízení Slovácké chalupy, TNS

2018

-Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK- projekt TNS 2018

-návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – RGW- p.K., přípojka NN

-návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – RGW-p.V.,přípojka NN

-Smlouvu o využití sběrného dvora – firma REMA Systém a.s.

-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o příspěvku na spolufinancování sítě soc.služeb ORP Břeclav

-žádost o projednání a schválení Dodatku ke knihovnímu řádu místní knihovny /jedná se o GDPR/

– návrh zabezpečovacího systému obecního úřadu

-žádost o přiznání odměny ředitelky ZŠ Tvrdonice

-žádost o částečnou opravu vozovky k firmě Frujo

-žádost o odprodej vozíku za Teru – p. P.

-Dodatek k platným smlouvám – firma KEO servis Janulík, s.r.o. /jedná se o DGPR/

-žádost o pronájem areálu TNS – 21.6.2019 – Michal David

-technický a stavební dozor na stavbu „Smuteční síň Tvrdonice“

-nabídku na výrobu nových dveří na stávající skříně v rámci GDPR

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-návrh na směnu pozemků od p. B., Tvrdonice

3.Informace

-stavební úpravy interiéru Pošty Tvrdonice

-stavební úpravy interiéru MŠ Tvrdonice – jídelna