Usnesení z jednání rady obce č. 62/2014 ze dne 25.9.2014

 
1.Rada obce schvaluje

– program jednání 62.schůze RO Tvrdonice
– Smlouvu o poskytnutí dotace z JmK a Obcí Tvrdonice na dotační program na dovybavení požární
  techniky
– Smlouvu o dílo mezi Obcí a firmou Veselý,inž.a proj.činnost na zpracování provozního řádu Sběrného
  dvora ve Tvrdonicích
– Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí a E.ON.Jedná se o přípojku NN na ul. Nová, novo-
  stavba p. Robek
– Smlouvu o uspořádání akce mezi Krakonošovo s.r.o.Praha a Obcí+Podluží Riders v rámci koncertu
  Tři Sestry
– žádost MŠ Tvrdonice o přidělení finanční částky na zakoupení dárků na vánoční besídku
– žádost o zřízení věcného břemene mezi Obcí a fi Ekoplán Děčín
2. Rada obce bere na vědomí
 
– zprávu o průběžném plnění úkolů
 
Milan Trecha,místostarosta obce                                  Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář