Usnesení z jednání rady obce č. 61/2018 ze dne 28.5.2018

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 61.schůze RO Tvrdonice

-žádost programové rady TNS o lístky na koncert DESMOD /odměna soutěžících na TNS/

-Dohodu o ukončení nájmu a pronájmu nebyt.prostor – Česká pošta

-zprávu o hodnocení nabídek na akci „Smuteční síň Tvrdonice“-provedla agentura K1, Břeclav

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3.Informace

-oprava střechy na budově „staré školy“