Usnesení z jednání rady obce č. 61/2014 ze dne 21.8.2014

 
1.Rada obce schvaluje

– program jednání 61.schůze RO Tvrdonice
– vyhlášení veřejné zakázky na akci „Oprava vozovky na ul. Lesní“
– členy a náhradníky komise pro otevírání obálek v souladu s § 71 odst. 1
– žádost o zakoupení nového sporáku pro p.Hebkou
– žádost o hostování zábavního lunaparku Navrátil Mutěnice na akci hody a slavnosti 2015
– přijetí finančního sponzorského daru od firmy SUBTERRA – Altán pro děti,šplhací sestavy pro děti
– umístění sochy „Svaté Anny“ v parku „Na konci“ – jedná se o obecní pozemek
 
2.Rada obce bere na vědomí
 
– zprávu o průběžném plnění úkolů
 
3.Informace
 
– o akci Slavíci na Podluží – vyúčtování
– žádost p. Úlehly o odkoupení obecního pozemku.Bude projednáno na nejbližším zastupitelstvu
– žádost p. Havlíkové o odkoupení obecního pozemku .Bude projednáno na nejbližším zastupitelstvu
– žádost občanů byt.domu na ul. Plynárenská o pronájem pozemku. Bude projednáno na
  zastupitelstvu

Milan Trecha, místostarosta obce                           Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář