Usnesení z jednání rady obce č. 60/2021 ze dne 23.6.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 60.schůze RO

-Darovací smlouvu RWE Gas Storage CZ a Obec Tvrdonice. Dárce poskytuje peněžní prostředky na sociální účely a to na projekt : Chodníky v parku u mateřské školy

-Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty NET4GAS

-Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi GasNet a Obcí Tvrdonice, týkající se Reko MS Tvdonice-Padělky. Jedná se o plynárenské zařízení

-Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software od firmy Alis

-žádost o prodloužení nájmu na byt – p. S.

-žádost o povolení stánkového prodeje – Hody 2021, p. B.

-žádost o možnost zajištění občerstvení na koncertu skupiny Olympic – pan K. – dne 26.6.21

-návrh rozpočtového opatření č. 6/2021

-žádost o změnu termínu pořádání akce z 20.8. na 19.8.2021 od p. S., Jackiepro

-Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení skupiny Platonic – předkapela skupiny Olympic

-žádost o souhlas s přijetím daru ZŠ Tvrdonice od Agro Jevišovice

-platový výměr ředitele ZŠ Tvrdonice

-cenovou nabídku osvětlení kolem rybníka od firmy Fic, MNV

-žádost ve věci legalizace stavby garáže – p. K. na ul. Sklepní

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o povolení výjimky ze stočného – p. H.

-zprávu auditora o výsledku hospodaření Obce Tvrdonice

-Závěrečný účet Obce Tvrdonice za r. 2020 – návrh

-Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti za 12/20:

– Rozvaha za 12/2020

– Výkaz zisku a ztráty za období 12/2020

– Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 12/2020

– Příloha

3.Rada obce neschvaluje

-žádost o podporu Linky bezpečí

4. Informace

-havárie kanalizace na ulici Konec

-směna církevních pozemků