Usnesení z jednání rady obce č. 60/2018 ze dne 15.5.2018

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 60.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o zajištění propagace a reklamy TNS

-žádost o vrácení poměrné části poplatku za vývoz KO za r. 2018 z důvodu úmrtí – p.R.Tvrdonice

-žádost o příspěvek na vybudování parkovacího místa – p. L.Tvrdonice

-žádost o pronájem plochy na parkování – p. N. Tvrdonice

-Smlouvu o poskytování hostingových služeb – firma Alis

-Rozpočtové opatření č. 4

-účetní závěru Služeb Obce Tvrdonice za r. 2017

-dohodu o narovnání, týkající se užívání pozemků – Obec Tvrdonice + L.B.Kostice

-finanční dar na dětský den a fotbalový turnaj

-přijetí daru na pořádání TNS –p. J.K.

-Smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti požární ochrany v roce 2018

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o rekultivaci aleje v lokalitě „Výhonek“ od Okrašlovacího spolu Tvrdonice