Usnesení z jednání rady obce č. 60/2014 ze dne 17.7.2014

 
1.Rada obce schvaluje

-program jednání 60.schůze RO Tvrdonice
-rozšíření nabídky virtuální vizualizace od p. Janulíkové
-nabídku výživového poradce p. Janíčkové na umístění na obecní web
-žádost o povolení stánku na občerstvení pro p.Hnátka na hody 2014
-žádost o povolení stánku na občerstvení-P.Bartoš,Létal,Stibůrek na hody 2014
-žádost o poskytnutí mimořádné dotace na dostavbu šaten a soc.zařízení na Sokolovně
-nabídku na odprodej kuchyňského vybavení – podala Čapková Lenka
 
2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů
-žádost o vybudování kanalizačního systému na ul. Sklepní. Jedná se o sklepy p..Trechy,
  Paulíka,Darmovzala
-nabídku na opravu střechy „Slovácká chalupa“,kterou podal p. Juráček Bohumil
 
3. Informace
 
– 17.7. 2014 proběhla předběžná kolaudace sběrného dvora
– ve dnech 27.-30.8.2014 proběhne letní kino
– prodej pozemku „přístupová cesta ke sklepu Vinařství Čech“- bude projednáno na nejbližším
  zastupitelstvu
 
Milan Trecha, místostarosta obce                         Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář