Usnesení z jednání rady obce č. 6/2019 ze dne 23.1.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 6.schůze RO Tvrdonic e

-nabídku na vystoupení p. Izera

-nabídku na vystoupení souboru Lúčnica /TNS/

-Dodatek č.1 ke Smlouvě, týkající se softwarového servisu

-žádost o vyřazení dřevěných aut od MŠ Tvrdonice

-žádost o uzavření MŠ v době prázdnin 22.7.-30.8.2019

-žádost ZŠ Tvrdonice o poskytnutí daru do tomboly na ples SRDPŠ

-žádost o slevu na stočném a TKO – p. R.

-žádost o prominutí zvýšené platby stočného – p.T.

-nabídku na vybavení pošty Tvrdonice – p.B.

-Smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti požární ochrany v 2019 – SHD Tvrdonice a Obec Tvrdonice

-žádost o zakoupení nové tiskárny pro knihovnu

-Ples Regionu podluží – zajištění tomboly

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o opravu vozovky – Frujo a.s.

-žádost o prominutí nájmu pro akci „Motohody na podluží“

 

3.Informace

-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení svozu TKO /Hantály/

-turnaj v kuželkách o pohár starosty Lanžhota

-Smuteční síň – informace o stavbě

-projekt „Šablony II“ – ZŠ Tvrdonic e

-oznámení o projevu nesouhlasu s poskytováním soc. služby od p. L.

-nabídku na vystoupení p. H. Pawlovské

 

4. Rada obce neschvaluje

-žádost o poskytnutí sponzorského daru od z.ú. Biliculum