Usnesení z jednání rady obce č. 59/2021 ze dne 3.6.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 59. schůze RO Tvrdonice

-žádost MŠ Tvrdonice o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ¨

-žádost o pronájem areálu TNS vč.celého zázemí na 24.7.2021 na koncert Jaromíra Nohavici

-Smlouvu o nájmu prostor sloužící k podnikání – akce „Partička“ 30.8.2021

-návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tvrdonice a RGV. Jedná se o přípojku NN.

-Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Tvrdonice a EG.D Brno – přípojka NN

-dodatek ke smlouvě o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru elektrozařízení. Dodatek je uzavřen mezi Rema Systém Praha a Obcí Tvrdonice

-Smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti PO

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-dotaz na skládku na ulici Lesní

3.Informace

-vyjádření od pořadatele k vystoupení Hradišťanu +V.Rédla – koncert se neuskuteční