Usnesení z jednání rady obce č. 58/2021 ze dne 19.5.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 58.schůze RO Tvrdonice

-revokaci předešlých termínů uzavření MŠ Tvrdonice v době letních prázdnin. MŠ bude otevřena v době 26.7.-13.8.2021 a uzavřena bude od 14.8.-30.8.2021

-nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Tvrdonice a MND Hodonín, týkající se sondy Hrušky 3

-žádost o přiznání odměny pro ředitelku ZŠ Tvrdonice

-objednávku projektového dne ve škole a blízkém okolí

-schválení a koupi nového plynového topidla Sirius – venkovní tepelný zářič, který bude využíván při různých akcích Obce Tvrdonice

-Smlouvu o zřízení věcného břemene, týkající se stavby Tvrdonice-Slovácká-dokončení odkanalizování

-Rozpočtové opatření č. 4/2021, týkající se dotace ZŠ Tvrdonice¨

-Rozpočtové opatření č. 5/2021, týkající se dotace MMR/revitalizace parků v obci

-Rozvahu příspěvkové organizace – Služby obce Tvrdonice

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-ukončení nájemního vztahu MND – smlouva 231/02

-žádost p. P. o prodej pozemku ve vlastnictví obce, bude projednáno na zastupitelstvu obce

3.Informace

-schůzka s novým ředitelem ZŠ Tvrdonice

-nabídka s možností uspořádání koncertu Jaromíra Nohavici a souboru Hradišťan