Usnesení z jednání rady obce č. 58/2014 ze dne 12.6.2014

1.Rada obce schvaluje
– program jednání 58.schůze RO Tvrdonice
– dotaci z JmK na TNS ve výši 55.000,- Kč
– nabídku natěračských prací na zastřešení jeviště TNS
– nabídku natěračských prací dětského hřiště na ul. Sklepní
– nabídku natěračských prací dětského hřiště na ul. Plynárenská
– žádost o prodloužení smlouvy na byt pro p.Mrázovou
– žádost MŠ Tvrdonice o odměnu pro ředitelku MŠ Tvrdonice
– žádost MŠ Tvrdonice na zakoupení dětských prošívaných dek z rezervního fondu MŠ
– žádost o povolení výjimky počtu dětí v MŠ Tvrdonice z 25 na 27 dětí
– žádost kupní smlouvy pro manžele Malíkovi na odkoupení pozemku-bude projednáno na
  zastupitelstvu obce
– žádost o příspěvek na vjezd pro manžele Trčkovi,Kůt 8
– žádost o prodloužení smlouvy na byt pro p. Šenkovou
– darovací smlouvu mezi Obcí Tvrdonice a RWE Gas Storage Praha na stavební úpravy „staré ZŠ“
  na obecní dům
– žádost o odkoupení pozemku,kterou podala p.Janulíková Jana– bude projednáno na zastupitelstvu
  obce
– nabídku na virtuální prezentaci obce – podala p. Jana Janulíková, Svárov
– žádost p. Strakové na zapůjčení „párty stanu“
– nabídku na úpravy plochy u garáží sběrného dvoru pro firmu Strabag
– závěrečný účet obce Tvrdonice za r. 2013
– Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tvrdonice a E.ON – přeložka za sběrným dvorem
  pro firmu ECKELMAN
– hospodářský výsledek a účetní závěrku MŠ Tvrdonice za rok 2013
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
 
3. Rada obce neschvaluje
– nabídku na umístění reklamy do měsíčníku Šalina
– návrh „Příkazní smlouvy“ mezi obcí a firmou EKOFIN Consulting
– nabídku reklamy v týdeníku „Břeclavsko“
 
Milan Trecha, místostarosta obce
 
Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář