Usnesení z jednání rady obce č. 57/2021 ze dne 5.5.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 51.schůze RO Tvrdonice

-žádost FKM Podluží o souhlas s užitím znaku Obce Tvrdonice k reklamě na vozidle FKM Podluží

-cenovou nabídku od firmy Vegacom, týkající se překládky telekomunikačního vedení v Obci Tvdonice na ul. Týnecká od č. popisného 31 až 43 z důvodu budování nového chodníku

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o odkoupení pozemku, který je ve vlastnictví Obce Tvrdonice. Bude upřesněno a projednáno na další radě obce