Usnesení z jednání rady obce č. 57/2018 ze dne 5.3.2018

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 57. Schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o dílo na projekt „Požární zbrojnice“ mezi Obcí Tvrdonice a Modrý projekt Břeclav

-žádost o pokácení 4 ks topolů, jedná se o větrolam u lokality Padělky, Kostice – p.K. Kostice

-oznámení České pošty pobočky Tvrdonice o změně doby pro veřejnost

-Smlouvu o dílo a zadávací podmínky pro akci „Smuteční síň“ Tvrdonice

-žádost o snížení stočného z důvodu nezdržování se v obci – p. M.B. Tvrdonice

– žádost o zpevnění plochy před RD – p. W. Tvrdonice

-žádost o finanční příspěvek na dětský karneval – ZŠ Tvrdonice

-žádost o finanční dar z rozpočtu obce pro Dům soc.služeb Návojná, kde žije p. Z.S. z Tvrdonic

-Smlouvu o poskytování soc.služby pro p. L. z Tvrdonic

-návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hud.děl – OSA Praha +Obec Tvrdonice

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice pro MTS Tvrdonice

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice pro Svaz tělesně postižených

v ČR – Kostice

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice pro ČSZ Tvrdonice

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice pro Kynologický klub Kostice

-oznámení ZŠ Tvrdonice o instalaci klimatizačních jednotek

-Příkazní smlouvu od firmy Poradíme Vám s.r.o. – komplexní nabídka řešení GDPR

-nabídku na dodávku a provedení trvalého dopravního značení v obci

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3.Informace

-výsledek kontroly České inspekce ,která proběhla na ZŠ Tvrdonice a MŠ Tvrdonice