Usnesení z jednání rady obce č. 57/2014 ze dne 5.5.2014

 
1.Rada obce schvaluje
-program jednání 57. Schůze RO Tvrdonice
-smlouvu o poskytování služeb mezi obcí a Ekofin Consulting- podporované byty
– kalkulaci na kamerový systém sběrného dvora
-opravu havárie drenážního a kanalizačního systému za sběrným dvorem – provede firma Likomstav
-nabídku sítí proti hmyzu na Slováckou chalupu. Jedná se o 5ti ks sítí od firmy SUNSYSTEM
-smlouvu na reklamní kampaň na TNS.Smlouva uzavřena na 4 roky s p. Balgou Zdeňkem a Obcí
-smlouvu o budoucí smlouvě mezi Obcí Tvdonice a VaK Břeclav, týkající se propojení vodovodního
 řádu na ul. Nová a provozování tohoto vodovodního řádu
-odměnu pro ředitelku ZŠ Tvrdonice
-žádost o zapůjčení obecního člunu pro p. Janulíka Přemka
-pracovní smlouvu na 1 měsíc pro: Mráz Jan, Rác Vladimír,Muler Josef,Straka František
-nabídku na kamerový systém – čistička
 
2.Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů
 
3.Informace
-položkový rozpočet na knihu Tvrdonice
-žádost o prodej části obecního pozemku.Žádost podala Jižní Morava,bude projednáno na
 zastupitelstvu
-žádost o odkoupení pozemku na ul. Nová, podal p.Maška Milan
 
Milan Trecha, místostarosta obce                         Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář