Usnesení z jednání rady obce č. 56/2018 ze dne 29.1.2018

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 56.schůze RO Tvrdonice

-Rozpočtové opatření č. 1/2018 Obce Tvrdonice

-rekonstrukce „Slovácké chalupy“

-Svolání ZO na 21.2.2018

-Oslavy 100.let ČR – slavnostní vysazení lípy 29.9.2018

-Smlouvu o uspořádání akce – koncert skupiny Desmod a Tři sestry

-Ceník služeb platný od 1.1.2018 o svozu TKO a bio odpadu

-nabídku na akci „požární zbrojnice“ od firmy Modrý projekt a pověřuje starostu k jednání a uzavření

smlouvy

-navýšení poplatků za KT, která se prozatím nebude týkat obyvatel Tvrdonic

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro p. F.B.

-nabídku služeb GDPR od p.J.

-prodloužení stavebního povolení na ZŠ

-uzavření MŠ o prázdninách

-změna v rejstříku škol MŠ Tvrdonice

-vyřazení drobného majetku MŠ Tvrdonice

-příspěvek na fašank NDS Pomněnka

-příspěvek na životní a penzijní připojištění

-Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Tvrdonice a Českou telekomunikační infrastrukturou Praha

-nabídku na odkup pozemku KN pč.3210/15 od p. E.M.

-Smlouvu o věcném břemenu č.HO-014330045988/002

-ořez stromů v obci a ošetření stromů

-opravné práce na budově staré školy

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-informaci – Sociální služby Břeclav

-stížnost manželů K.

-informaci a vyúčtování hodů 2017

-zprávu od České asociace odpadového hospodářství- zvyšování nákladů za odpady

-žádost o odprodej nemovitosti od p. M.P.

-audit hospodaření obce za r. 2017

3.Rada obce neschvaluje

-fin.příspěvek na Baby Box Blansko

-žádost o odprodej pozemku na ul. Růžová – p. B.

-žádost o povolení parkování na ul. Růžová – p. T.