Usnesení z jednání rady obce č.56/2014 ze dne 3.4.2014

1.Rada obce schvaluje
– program jednání 56. Schůze RO Tvrdonice
-smlouvu mezi obcí a E.ON distribuce č.1040001953/001 na obnovu sítí TN a NS na položení kabelů
 NN na parc.č. 3330/20,24,25 a 312/29
-žádost o poskytnutí fin.příspěvku p. Pavlu Balgovi na provoz a vybavení koňského povozu
-žádost okrašlovacího spolu o umístění kamenného kříže v parku na ul. Kostická
-žádost OSA o zaplacení produkce hudby v obecním rozhlase
-smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Telefonica, ČR a Obec Tvrdonice. Jedná se o nad-
 zemní vedení telekomunikací za ul. Plynárenská
-smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Tvdonice a AIDED-EU-zapůjčení 4 ks sběrných nádob na použitý textil
-žádost MŠ Tvrdonice o schválení přebytku
-žádost MŠ Tvrdonice o uzavření školky ve dnech 28.7.-31.8.2014
-smlouvu o Smlouvě budoucí mezi obcí a RWE o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením
 Stavby „Rekonstrukce výtlačného zařízení VTL DN 300
-nabídku deratizačních prací od p. Krásného na deratizaci kanalizací
-žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a nemovitých věcí o vyvěšení
 neznámých vlastníků,zapsaných na katastru nemovitostí
-smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí a E.ON distribuce. Jedná se o realiazaci stavby
 Tvdonice,Přel.VN846,p.b.č.7, Eckelmann
-žádost o změnu nájemce z důvodu úmrtí p.Čecha na uživatele a zároveň prodloužení smlouvy pro
 p. Trčku, nám.Osvobození, Kostice
-žádost o prodloužení pronájmu pozemku za drůbežárnou pro p.Křivu
 
2. Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů
 
3. Informace
-žádost o vyvěšení dražební vyhlášky – exekuce na pozemky /p.Trpělka, Zachotín/
– dodatek č.5 ke smlouvě HC Kabel – o provozování kabelové televize v obci.Bude navýšena cena
  Základní cena – 105,- Kč, rozšířená – 175,- Kč, prémiová – 265,- Kč
-ve dnech 23.-24.5.2014 proběhnou volby do Evropského parlamentu
-E.ON oznamuje,že bude vypnut el. proud 18.4.2014 na nám.Míru
-dne 25.4.2014 proběhne cyklovýlet, trasa Holíč-Lanžhot

Milan Trecha ,místostarosta obce                       Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář