Usnesení z jednání rady obce č. 55/2021 ze dne 14.4.2021

1.Rada obce schvaluje

– program jednání 55. schůze RO Tvrdonice

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3.Informace

-úprava webových stránek Obce Tvrdonice. K dispozici cenová nabídka od firmy Galileo Corporation a Webhouse.