Usnesení z jednání rady obce č. 55/2018 ze dne 6.1.2018

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 55.schůze RO Tvrdonice

-uskutečnění plesu obce

-odstranění poruchy na havárii kanalizace přečerpávací stanice u ČOV Padělky

-návrh na odkup pozemku p.č. 2606/3

-rekonstrukci kanalizace u fotbalových kabin

-zadání projektových prací /rekonstrukce vozovky ul.Trávníky, rekonstrukce chodníku na ul.

Družstevní, Trávníky, Chalupy

-rekonstrukci toalet na Slovácké chalupě

-pověření starosty obce k zadání nabídky na akci „požární zbrojnice“

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů