Usnesení z jednání rady obce č. 54/2021 ze dne 7.4.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 54.schůze RO Tvrdonice

-uzavření MŠ v době letních prázdnin a to ve dnech 14.8.-31.8.2021

-žádost MŠ Tvrdonice o schválení rekonstrukce šatny – třída Koťátek

-nabídku deratizačních prací na r. 2021 od firmy DDD služby,Haladyová-Krásná , Kostice

-rozpočtové opatření č. 1/2021

-rozpočtové opatření č. 2/2021

-Smlouvu č. 1005/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků , uzavřenou mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a Obcí Tvrdonice – jedná se o chodník na ul. Týnecká

-schválení účetní závěrky hospodaření za r. 2020 ZŠ Tvrdonice

-žádost o pořízení vzduchotechniky do školní jídelny ZŠ Tvrdonice

-žádost o prodloužení nájmu obecního bytu pro p. S. do 30.6.2021

-žádost o pronájem areálu TNS na 30.4.2022 pro firmu JackiePro

-žádost o pronájem prostor „staré školy“ od p. B. k uspořádání letního intenzivního kurzu angličtiny

-žádost o vrácení poplatků za odvoz TKO z důvodu úmrtí p. J.

-žádost o vyjádření k existenci sítí NET4Gas

-žádost o vrácení poplatků za odvoz TKO z důvodu úmrtí – p. H.

-návrh na vyplacení finančního daru při životních výročích pro zaměstnance obce ze sociálního fondu

2. Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-ohlášku o změně zahrádky před domem na parkoviště – p. P.

-informaci o stavu poplachové sirény – revize HZS JmK

-výzvu kulturní komise pod názvem „Chceme pěkné Tvrdonice“

-informaci ZŠ Tvrdonice o přihlášení do projektu Šablony III

3. Informace

-slavnosti 2021 se neuskuteční, jako náhradní program je naplánován Den obce – 11.9.2021. Je to ovšem podmíněno aktuální situací