Usnesení z jednání rady obce č. 53/2021 ze dne 15.3.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 53.schůze RO Tvrdonice

-žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce od Domu sociálních služeb Návojná Nedašov. Služeb zařízení využívá od r. 2013 p. S. Tato finanční podpora bude využita za účelem provozních výdajů za poskytnuté služby p. S.

-žádost o rezervaci amfiteátru na r. 2022-2025 od firmy Jackei Pro Zlín. Rada obce schvaluje pouze jeden termín a to 20.8.2022

-žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les od p. J. Jedná se o smrk u Benzínové stanice Tvrdonice. Smrk narušuje izolace podzemní technologie čerpací stanice a ohrožuje vedení VN

-žádost o vydání povolení ke kácení dřevin mimo les od Obce Tvrdonice. Jedná se o smrk v těsné blízkosti budovy staré školy, jehož větve zasahují do střechy, kterou již několikrát poškodily, kořeny prorůstají pod budovu

-žádost o vydání povolení ke kácení dřevin mimo les od Obce Tvrdonice. Jedná se o 4 ks topolů v areálu TNS, které byly vysazeny při vybudování areálu v 50tých letech min.století a jsou na hranici životnosti

-žádost o povolení zbudování přípojky NN na pozemek naproti ZŠ Tvrdonice od p. H. Pozemek má p. H. v pronájmu a přípojku si může zbudovat na své náklady.

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice, která je uzavřena mezi Obcí Tvrdonice a Moravskoslezkým kynologickým svazem, pobočným spolkem Kostice. Příjemci je poskytnuta dotace ve výši 6.000,- Kč

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice, která je uzavřena mezi Obcí Tvrdonice a Svazem tělesně postižených, místní organizace Kostice. Příjemci je poskytnuta dotace ve výši 25.000,- Kč

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice, která je uzavřena mezi Obcí Tvrdonice a Českým svazem včelařů z.s. základní organizací Lanžhot. Příjemci je poskytnuta dotace ve výši 5.000,- Kč

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice, která je uzavřena mezi Obcí Tvrdonice a Mateřským centrem Slunéčko, z.s. Tvrdonice. Příjemci je poskytnuta dotace ve výši 25.000,- Kč

-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice, která je uzavřena mezi Obcí Tvrdonice a Mužským sborem Tvrdonice-Kostice. Příjemci je poskytnuta dotace ve výši 15.000,-

-návrh na vyplacení příspěvku ze soc.fondu na r. 2021 na úpravu zevnějšku zaměstnancům, zastupujícím obec na veřejných občanských obřadech

-Smlouvu o dílo mezi Obcí Tvrdonice a Regionem Podluží, DSO

-nabídku na perokresby od p. Č.

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o odpuštění nájmu za Motohody na Podluží v r.2021 /Podluží Riders si mohou požádat po skončení akce/

-žádost o úpravu v územním plánu obce – p. U., žádost bude předána na Městský úřad Břeclav

-žádost o odkup pozemku na ul. Růžová – p. P. , bude projednáno na zastupitelstvu obce

-žádost o odkoupení pozemku – p. T. , bude projednáno na zastupitelstvu obce

-žádost o odkoupení pozemku – p. T., bude projednáno na zastupitelstvu obce