Usnesení z jednání rady obce č. 53/2017 ze dne 18.12.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 53.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o poskytnutí dotace z JmK pro MŠ Tvrdonice /výměna EZS a PC, přístupové chodníky/

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů