Usnesení z jednání rady obce č. 53/2014 ze dne 26.2.2014

1. Rada obce schvaluje
– program jednání 53.schůze RO Tvrdonice
-nabídku p. Tomance na geodetické práce na vyhotovení GP na vykoupení pozemků Tvrdonice,
  ul. Padělky
-Smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti požární ochrany obce mezi Obcí Tvrdonice a SDH Tvrdonice
-žádost SDH Tvrdonice o povolení pokácení 1 stromu v areálu hřiště TJ Sokol Tvrdonice z důvodu
  vybudování sportovního zázemí
-žádost o prodloužení nájmu na pozemek pro p.Láníčka na dobu 10ti let
-žádost o prodloužení nájmu na pozemek pro p. Ráce na dobu 10ti let
-Smlouvu o zřízení služebnosti sítě mezi Obcí Tvrdonice a Telefonica Czech Republic a.s. Smlouva
  spočívá ve zřízení,provozování,údržbě a opravách nadzemního komunikační vedení na Plynárenské
  ulici
-žádost o dotaci TJ Sokol Tvrdonice na opravu šaten v suterénu sokolovny
-žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Tvrdonice na dofinancování prací na akic „Sokolovna Tvrdonice-
  zateplení a výměna otvorových výplní“
-žádost o pronájem pozemku – podal p. Bartoš Jan
-žádost o pronájem pozemku – podala p. Bartošová Vladěna
-žádost o příspěvek za zajištění soc.služeb u osob s postižením /Smlouva mezi Obcí Tvrdonice a
  Remedií Břeclav
-žádost o příspěvek na dětský karneval dne 8.3.2014
-žádost o finanční příspěvek na vybudování vjezdu rod.domu pro p. Salajku
-žádost společnosti CEST, spol. s r.o. o snížení nájmu na pozemek z důvodu dočasné provoz.odstávky
 
2. Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů
-žádost o prodej pozemku – podala p. Rolincová. Bude projednáno na zastupitelstvu
-žádost o prodej pozemku – firma EKOPLAN Děčín. Bude projednáno na zastupitelstvu
 
Milan Trecha, místostostarosta obce                          Zdeněk Tesařík,starosta obce

Napsat komentář