Usnesení z jednání rady obce č. 52/2017 ze dne 6.12.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 52.schůze RO Tvrdonice

-žádost o fin.příspěvek na věcné ceny – turnaj dětí ve stolním tenisu

-žádost o odměnu pro ředitelku MŠ Tvrdonice

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – p. L.J.

-návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Tvrdonice

-návrh rozpočtového opatření č. 7/2017

-návrh odměn na dohodu o pracovní činnosti – Služby obce Tvrdonice

-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení-Elektrowin

-Smlouvu o poskytnutí dotace z JmK pro MŠ Tvrdonice¨

-Smlouvu o zřízení věcného břemene – č. HO-014330045988-002-E.ON-kabelová přípojka NN- ul.

Kostická

-žádost o pacht pozemku – p.I.C.

-výpověď pachtovní smlouvy – p. Š.M.

-žádost o propachtování zemědělských pozemků – p. Z.P.

-žádost o pacht pozemků v k.ú.Hrušky – p. R.

-žádost o propachtování pozemků ve vlastnictví Obce Tvrdonice od firmy ForestAgro

-žádost o zřízení 2 ks park.míst + příspěvku – p. Š.Z., Tvrdonice

-žádost o poskytnutí fin.daru na činnost pro r.2017-Mužský sbor Tvrdonice-Kostice

-žádost o poskytnutí fin.daru na činnosti pro r.2018-Mužský sbor Tvrdonice-Kostice

-žádost o přiznání odměny členkám kulturní komise obce

-žádost o pronájem areálu – Morava Music Fest 2018

-žádost o pronájem areálu a povolení akce „Pivní a vinné slavnosti“ – p. B.

-žádost o povolení pokácení stromu – občané z bytovky „Jižní Morava“

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o přidělení obecního bytu – p. G.,Kostice

-rozpočet na r. 2018

-žádost o pokácení stromů – ZŠ Tvrdonice

-čestné prohlášení – p.D.R. /vypouštění vody z bazénu/

-žádost o pronájem areálu a povolení akce Lení párty – p. B.

3.Informace

-spolek Zuzanky – oznámení o zrušení žádosti

-posudek zdravotního stavu 17 ks lípy srdčité – Astra Lednice

4. Rada obce neschvaluje

-žádost o poskytnutí sponzorského daru – Biliculum