Usnesení z jednání rady obce č. 51/2021 ze dne 16.2.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 51. schůze RO Tvrdonice

-Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 8/2020 o poskytování sociální služby .Dodatek je uzavřen mezi Domovem na Jarošce a Obcí Tvdonice, /která zastupuje p. Josefa Lamače/.

-Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 8/2020 o poskytování sociální služby. Dodatek je uzavřen mezi Domovem na Jarošce a Obcí Tvrdonice,/která zastupuje p. Josefa Lamače/.

-žádost MŠ Tvrdonice o povolení vyřazení majetku /z důvodu nerentabilní opravy a opotřebení

-Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. IJ155/2015 uzavřený mezi Reproservis CZ s.r.o. a Obcí Tvrdonice. Firma Reproservis zajišťuje prodej a servis kancelářské techniky

-Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro r. 2021 a 2022 č. 39/2021/OSV mezi Městem Břeclav a Obcí Tvrdonice. Celkový příspěvek na soc. služby pro příslušný kalendářní rok bude vyčíslen do 15ti dnů ode dne zveřejnění informace o počtech obyvatel na stránkách MV ČR a bude 65,- Kč x počet obyvatel obce k 1.1. příslušného kalendářního roku

-Smlouvu č. HO-001030064822/001-RGW o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tvrdonice a EG.D a.s. Brno – jedná se přípojku NN pro stavbu Z. na ul. Družstevní

-Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330067242/001 mezi Obcí Tvrdonice a EG.D a.s.Brno. Jedná o zřízení přípojky NN pro stavbu RD B. na ul. Nová

-Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330067241/001 mezi Obcí Tvrdonice a EG.D.a.s.Brno. Jedná se o zřízení přípojky NN pro RD V. na ul. Nová

-žádost o vyjádření k odnětí orné půdy ze ZPF . Žádost podala COOP Jednota Mikulov

-návrh na zvýšení ceny stravného pro zaměstnance Obce Tvrdonice na r. 2021

– RO obdržela návrh usnesení, kde bere na vědomí zápis z II.jednání konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele ZŠ Tvrdonice a schvaluje jmenování s účinností od 1.7.2021 p. Mgr. Michala Vrzala

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o povolení uzavření MŠ v době letních prázdnin /doporučuje projednat s rodiči a bude projednáno na zasedání RO/

-nabídku na odvlhčení starých, vlhkých budov od firmy Atmos

3.Informace

-návrh na výběrové řízení na revitalizaci zeleně – parky v obci