Usnesení z jednání rady obce č. 51/2017 ze dne 9.11.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 51.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene /ČSOV – přípojka NN-ul.Slovácká/

-Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Hrušky,obnova VN“

-žádost o poskytnutí finančního příspěvku na chodník pro p. Kuhnovou

-návrh na zvýšení záloh na elektřinu na obecním bytu p. p. Lamače J.

-výpověď nájmu bytu p. Tydlačkové

-návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Tvrdonice

-ředitelské volno 22.12.2017 pro ZŠ Tvrdonice

-žádost o přiznání odměny pro ředitelku školy ZŠ Tvrdonice

-žádost o poskytnutí slevy na stočné pro p. Balgu Pavla

-plán inventur na r. 2017

-žádost o finanční příspěvek pro Malovaný kraj

-nabídku deratizačních prací – DDD služby p. Krásný

-žádost o pronájem části areálu na akci Motohody pro Podluží Riders

-žádost o uzavření MŠ Tvrdonice v době vánočních svátků

-žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les – p. Hřebačka

-pořádání obecního plesu dne 19.1.2018

-cenu vstupenek na divadlo Dívčí válka dne 12.5.2018

2.Rada obce neschvaluje

-žádost o finanční příspěvek na autobus pro ZŠ Tvrdonice do Velkých Bílovic

-žádost Chasy Tvrdonice o příspěvek na reproduktory

3. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o odkoupení obecních pozemků, kterou podala Jižní Morava,a.s.

-žádost o odkoupení části obecního pozemku – podal p. Bartoš J.

-nájemní smlouvy nebytových prostor – platnost+seznam

-protokol o provedení revize knihovního fondu – Knihovna Tvrdonice

-nabídku na odkoupení pozemku u. Revoluční a Padělky – p. Budín,Kostice

-žádost organizací a spolků o individuální dotace z rozpočtu obce

4.Informace

-darování vánočního stromu pro obec

-Smuteční síň Tvrdonice – možnost čerpání úvěru od České spořitelny

-změna skupiny na vystoupení dne 22.6.2018 – Desmod

-návrh na zvýšení odměn pro členy zastupitelstva obce