Usnesení z jednání rady obce č. 51/2014 ze dne 23.1.2014

 
1.Rada obce schvaluje
– program jednání 51. Schůze RO Tvrdonice
– žádost p. Rybára o slevu na stočné a na vývoz TKO na r. 2014 z důvodu nepřítomnosti v obci
– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK z důvodu prodloužení čerpání dotace
   na zpracování územního plánu mezi JmK a Obcí Tvrdonice do 31.12.2014
– žádost ČZS o navýšení dotace do rozpočtu na r. 2014 o 40.000,-. Částka bude použita na nákup
   chladícího boxu
– žádost ZŠ Tvrdonice o příspěvek ve výši 3.000,- Kč na zajištění produkce na akci „Dětský karneval“
– žádost ZŠ Tvrdonice o poskytnutí daru na Školní ples, který se koná 8.2.2014 v Kosticích
  finanční částku 8.000,-. Kč na Ples Regionu Podluží
– žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi RWE GAS NET s.r.o. Ústí/Labem a Obcí
  Tvrdonice. Jedná se o plynovod o délce 291,8 bm, výstavba Tabule II
– Žádost o finanční příspěvek pro p. Kudličku ve výši 3.000,- Kč – na beton.dlažbu na vjezd
– Žádost o opravu prostor na zdravotním středisku,kterou podala p. Láníčková – oprava omítky
– Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na zdr.středisku pro p. Láníčkovou do 31.12.2018
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– žádost Okresního soudu v Břeclavi o zvolení přísedícího u soudu. Bude projednáno na zastupitelstvu
– žádost o prodlouží smlouvy pro p. Ráce na pozemek „za drůbežárnou“, parc. č. 3309/243,3309/244
– žádost o prodej pozemku parc.č.2215/40- podal p. Janulík
 
3. Rada obce neschvaluje
– nabídku na nákup zametacího stroje
 
4. Informace
– starosta seznámil radu se Smlouvou o komlexním zajištění produkce,týkající se vystoupení
  Skupiny DESMOD na 750.výročí založení Obce Tvrdonice.
 
 
Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík,starosta obce

Napsat komentář