Usnesení z jednání rady obce č. 50/2017 ze dne 11.10.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 50.schůze RO Tvrdonice

-prodloužení nájemní smlouvy na byt na ZS Tvrdonice p. Almě Ciprysové

-žádost o zapůjčení cimbálu p. Tiché, Hrušky

-žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les – topol u „Foroty“

-divadlo Dívčí válka Fr.R.Čecha dne 12.5.2017

-žádost o prodloužení kolaudace – Tabule II

-pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené obcí Tvrdonice

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o prodej pozemku na ul. Luční, kterou podal p. Navrátil, Padělky

-Pošta Tvrdonice – změna obsluhy – nabídka

-projektovou dokumentaci za rekonstrukci a obnovu kanalizační sítě, ČOV a návrh propočtů nákladů

na hasičskou zbrojnici

3.Informace

– návrh na vyhlášení CHKO-Tvrdonický luh, jež je součástí „Soutoku Podluží“

-zadání projektové dokumentace – rekonstrukce chodníků na ul. Týnecká

4.Rada obce neschvaluje

-žádost „Mažoretky MNV“ o finanční příspěvek