Usnesení z jednání rady obce č. 50/2021 ze dne 11.1.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 50.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o zřízení věcného břemene č.HO-014330066506/001 uzavřenou mezi Obcí Tvrdonice a EG.D. a.s. Brno. Jedná se o rozšíření distribuční sítě /přípojka p. K. na ul. Trávníky/

-žádost o prodloužení smlouvy na nebytové prostory na ZS Tvrdonice od p. L. Smlouva bude prodloužena do 31-.3.2022

-žádost ředitelky MŠ Tvrdonice o schválení odměny

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3.Rada obce neschvaluje

-osvětově preventivní projekt-Dětské omalovánky

4.Informace

-distanční výuka na ZŠ Tvrdonice