Usnesení z jednání rady obce č. 50/2013 ze dne 19.12.2013

 
1.Rada obce schvaluje
– program jednání 50.schůze RO Tvrdonice
– Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK mezi Jihom.krajem a Obcí Tvrdonice na výdaje na
   zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Tvrdonice na r. 2013 ve výši 79.000,- Kč
– Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č. 23013 mezi Jihom.krajem a Obcí Tvrdonice.
   Předmětem této smlouvy je neinvestiční dotace na výměnu oken na budově MŠ ve výši 150.000,-.
– Smlouvu Mandátní o obstarání záležitosti investora č. C.01/2014/KP mezi Obcí Tvrdonice
   A VZD INVEST s.ro. Pardubice. Předmětem smlouvy jsou Tvrdonice bezbarierové chodníky I.etapa
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
 
 
Milan Trecha, místostarosta obce Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář