Usnesení z jednání rady obce č. 5/2018 ze dne 31.12.2018

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 5.schůze RO Tvrdonice

-rozpočtové opatření č. 11

-změnu výše dotace – ZŠ, MŠ, Služby obce Tvrdonice

 

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů