Usnesení z jednání rady obce č. 49/2017 ze dne 27.9.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 49.schůze RO Tvrdonice

-návrh rozpočtového opatření č. 6/2017

-žádost o pronájem nebytových prostor-budova bývalého Mlýnu – p. Drábek

-nájemní smlouvu za účelem zřízení parkovacích míst – p.Koryčánek

-žádost o pronájem pozemku – p. Mráz Josef, Břeclav

-oplocení skládky a likvidaci černých skládek v obci

-soutěž ve vaření gulášů – schválení finanční částky na věcné ceny

-žádost o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště z JmK

-Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezí Obcí Tvrdonice a Asekol

Praha

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-prodej nebo směnu nemovitosti od p. Polácha Zdeňka, Moravská Nová Ves