Usnesení z jednání rady obce č. 49/2020 ze dne 30.12.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 49.schůze RO Tvrdonice

-rozpočtové opatření č. 9

-pronájem obecního bytu ve dvoře ZŠ Tvrdonice pro p.H . a p. K. do 31.3.2021 za 65,- Kč/m2

-žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podala Obec Tvrdonice a jedná se o náletové dřeviny, rostoucí v souvislé ploše,která kopíruje hranici pozemku se státní silnicí č.4243

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů