Usnesení z jednání rady obce č. 48/2017 ze dne 13.9.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 48.schůze RO Tvrdonice

-nabídku dopravního značení od firmy Signex KH Břeclav

-žádost o povolení zábavního lunaparku na TNS a hody v r.2018 pro firmu Navrátil

-žádost o přidělení finanční částky na zakoupení hraček pod stromeček pro MŠ Tvrdonice

-žádost o schválení vyřazení opotřebovaných knih z knihovny Tvrdonice

-žádost ZŠ Tvrdonice na ředitelské volno dne 29.9.2017

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt na OÚ Tvrdonice – p. Hebká

-žádost o příspěvek na vjezd – p. Straková, Vinohradní

-žádost o příspěvek na vjezd – p. Mrákava, Vinohradní

-cenu vstupenek na koncert Janka Ledeckého

-žádost o vrácení poměrné částky z platby,týkající se kom.odpadu z důvodu změny trvalého bydliště-

p. Bártová

-nabídku na zpracování průkazů energetické náročnosti budov od firmy PKV Humpolec

-návrh na smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene akce-Tvrdonice-Slovácká-

dobudování kanalizace

-žádost o zpracování protipovodňového opatření

-vyjádření obce k žádosti obyvatel ul.Plynárenská a Družstevní ohledně možnosti odkoupení pozemků

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost Obce Kostice o obnovu chodníku a vybudování cyklostezky od ZŠ Tvrdonice ke hranici s

k.ú.Kostice

-žádost o příspěvek na vjezd – p. Kuhnová,Padělky

3.Informace

-podání žádosti na dotaci na obnovu a revitalizaci parků a TNS