Usnesení z jednání rady obce č. 48/2020 ze dne 21.12.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 48.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o zřízení věcného břemene – NET4GAS s.r.o. a Obec Tvrdonice, č.1720000187.Jedná se o věcné břemeno služebnosti cesty za jednorázovou úplatu 100,- Kč/m2

-žádost o vybudování skladových prostor pro archiv materiálů z TNS na půdě MŠ Tvrdonice /pokud budou vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu obce/

-žádost o pokácení 1 ks smrku na vlastní zahradě domu od p.B.

-žádost o prodloužení nájmu na byt nad obecním úřadem – p. L.

-žádost o pronájem pozemku na umístění zmrzlinového stánku od firmy Frujo

-Příkazní smlouvu firmy „Poradíme Vám, s.r.o., Dolní Dunajovice

-Darovací smlouvu, která se uzavírá mezi: Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku , z.s. a Obec Tvrdonice /JSDHO/. Finanční dar ve výši 80.000,.- Kč bude poskytnut na rozvoj a podporu hasičské činnosti JSDHO na pořízení vybavení

-Návrh rozpočtu na r. 2021 od ZŠ Tvrdonice

-Návrh rozpočtu na r. 2021 od MŠ Tvrdonice

-Návrh rozpočtu na r. 2021 – Služby obce Tvrdonice

-žádost o prodloužení nájmu na obecní byt na ZS Tvrdonice od p. S.

-návrh rozpočtového opatření č. 8

-prodloužení nájmu nebytových prostor – kadeřnictví Alexandra

-prodloužení nájmu nebytových prostor – kadeřnictví Kalužíková

-jmenování konkurzní komise pro výběrové řízení na ředitele ZŠ Tvrdonice

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o poskytnutí zápisu ze zasedání zastupitelstva 14.10.2020 od Mgr.T. Bylo odpovězeno dopisem, ke kterému byla přiložena kopie z uvedeného zasedání

-zápis ze schůze kulturní komice Obce Tvrdonice

-žádost o koupi pozemku – p. D.

-žádost o koupi pozemku – p. P., odkup pozemku KN p.č.st.1206 o výměře 3m2, který byl zjištěn při nových pozemkových úpravách