Usnesení z jednání rady obce č. 48/2013 ze dne 22.10.2013

1. Rada obce schvaluje
– program jednání 48.schůze RO Tvrdonice
– žádost p. Čapkové o prodloužení nájmu bytu do 31.12.2015
– žádost o úpravu pracovní doby zaměstnanců obecního úřadu
– žádost Sokola Tvrdonice oddíl ARMSPORT o dotaci na pokrytí ubytování a dopravy na ME v Polsku
– žádost o udělení licence pro BORS a VIDOSBUS Vyškov
– rada obce souhlasí s přijetím a využitím daru od společnosti Hantály ve výši 10.000,- Kč
– dohodu o realizaci plynové přípojky na ul. Plynárenská a Sklepní
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů

 
3. Rada obce neschvaluje
– žádost o snížení stočného pro p. Juricu Pavla
 
4. Informace
– na zateplení MŠ Tvrdonice byla zpracována nabídka od firmy Machstav. Bude zpracována ještě
  jedna konkurenční nabídka a poté bude vybrán dodavatel
– Pozemkový úřad Břeclav předložil v rámci digitalizace nový plán k.ú.obce Tvrdonice
– Okresní soud v Břeclavi určil Obec Tvrdonice opatrovníkem p. Josefa Lamače,který je v ústav.péči
– v obci proběhla deratizace obecní kanalizace,kterou provedla firma Krásný
– žádost o pronájem bytu ve dvoře obecního úřadu podal:Gardáš Petr,Bělůnek Filip,Poláchová
  Božena, Samsonová Milada, Nováková Jiřina
– dne 14.6.2014 proběhnou oslavy 750.výročí založení obce
 
Milan Trecha,místostarosta obce
 
Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář