Usnesení z jednání rady obce č. 47/2017 ze dne 31.8.2017

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 47.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o dílo mezi Obcí Tvrdonice a Likomstav Morava, týkající se „Rekonstrukce části komunikace

ul. Luční

-žádost o výměnu bytu na ZS Tvrdonice mezi p. Salajkou a p. Macoszkovou

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů