Usnesení z jednání rady obce č. 47/2020 ze dne 9.12.2020

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 47.schůze RO Tvrdonice

-Rozpočtové opatření č. 6

-Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Obcí Tvrdonice a MUDr.Oldřichem Ryšavým. Dar bude použit na rozvoj a podporu hasičské činnosti JSDHO na pořízení a vybavení materiálu související s posláním a činností jednotky

-zrušení předpisů poplatků za odpad a ze psů a to předpisy odstěhovaných a zemřelých poplatníků

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-rozpočet obce na r. 2021, který doporučuje ke schválení na nejbližším zastupitelstvu obce

-žádost p.U. o možnost připojení vodovodní přípojky, ul. Úvoz

3.Informace

-návrh na instalaci nových webových stránek obce