Usnesení z jednání rady obce č. 47/2013 ze dne 12.9.2013

1. Rada obce schvaluje
– program jednání 47. Schůze RO Tvrdonice
– žádost o povolení pokácení stromu ul. Kůt – manželé Sedláčkovi
– dodatek č. 1 o provozování vodního díla na stavbu „Tabule 1 a 2“ mezi obcí a Vodovody a kanalizace
  Břeclav – jedná se o přívodní řád k rodinným domům
– smlouvu na vydání publikace „Lidé,kroje a tradice“
– žádost o výpověď z nájmu bytu dohodou k 31.10.2013 pro p. Makarského – byt ve dvoře obecního
  úřadu
– smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 55.000,- Kč mezi Jmkrajem a Obcí Tvrdonice na výstroj a
  výzbroj pro SDH Tvrdonice
– žádost o souhlas s dotčením obecního pozemku. Jedná se o rekonstrukci vnějšího pláště rod.domu
  a vstupu do RD č. 536 – p. Adámek
– smluvu mezi Obcí Tvrdonice a charitativně ekologickým sdružením AIDED-EU. Smlouva se týká
  využívání pozemku k rozmístění kontejnerů na sběr použitého textilu
– žádost o směnu pozemku, kterou podal p. Balga – bude předloženo zastupitelstvu obce
– smlouvu mezi E.ON distribucí a Obcí Tvrdonice. Jedná se obnovu NN a TS Tvrdonice, Padělky
– žádost o změnu názvu ze „zastávky cukrárna“ na „zastávka u náměstí“. Žádost podal Kordis
 
2. Rada obce bere na vědomí
– zprávu o průběžném plnění úkolů
– žádost o pronájem nebyt. prostor – budova zdravotního střediska, podala sl. Kalužíková
 
3. Informace
– letní kino 2013 – návštěvnost 150 diváků
– nabídka na zpracování projektové dokumentace na zvýšení bezpečnosti chodců. Jedná se o
  rekonstrukci chodníků
 
Milan Trecha, místostarosta obce
 
Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář